Projekt

Informacje o projekcie:

Projekt „Prawo jazdy szansą na pracę” jest realizowany przez AMIGO Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś Priorytetowa VIII „Edukacja”, Działanie 6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”, Poddziałanie 10 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany będzie od 01.01.2018 r. do 31.12.2023 r.
Adresatami projektu jest 506 osób, które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu kodeksu cywilnego województwo zachodniopomorskie, w wieku powyżej 18 r.ż. Wiek minimalny (wynikający z przepisów prawa) dla osób chcących wziąć udział w szkoleniu na prawo jazdy kat. B wynosi 18 lat, dla osób na prawo jazdy kat. C – 21 lat, dla osób na kat. D – 24 lata. W zakresie kat. C i D prawa jazdy, wymogiem jest posiadanie przez kandydata prawa jazdy kategorii B. Do udziału w projekcie będą zapraszane zarówno kobiety jak i mężczyźni. W związku z tym, iż zawód kierowcy jest obecnie bardzo mocno zdominowany przez mężczyzn, a jednocześnie nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu przez kobiety, realizator planuje podjąć działania, aby w grupie docelowej odsetek kobiet był jak największy. Kandydaci do udziału w projekcie muszą wykazać się odpowiednim stanem zdrowia, zgodnie z przepisami szczegółowymi (badania lekarskie na kat. B oraz badania lekarskie i psychologiczne na kat. C i D).
Do projektu przyjmowane będą zarówno kobiety jak i mężczyźni. Nikt nie będzie dyskryminowany z uwagi na płeć, wiek, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną i narodowość. Zapraszamy do udziału w projekcie zarówno osoby młode jak i u schyłku ich kariery zawodowej, osoby zamieszkujące obszary miejskie i wiejskie.
Projekt zakłada zdiagnozowanie potrzeb zawodowych oraz przeszkolenie 506 osób w celu uzyskania uprawnień do prowadzenia samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów, w zależności od indywidualnych predyspozycji zawodowych kandydatów. Po uzyskaniu kwalifikacji osoby te zyskają pewność zatrudnienia w zawodach, w których występuje obecnie ogromny deficyt pracowników. W projekcie założono też próbę przełamania stereotypów i skierowanie szczególnego zaproszenia do udziału w szkoleniu przez kobiety.
Wszyscy uczestnicy projektu będą uczestniczyli w zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego, prowadzonych przez doradcę zawodowego i psychologa transportu. W ramach tych zajęć, oprócz zdiagnozowania indywidualnych predyspozycji zawodowych poruszone zostaną elementy rozwoju osobistego, planowania ścieżki kariery zawodowej i poruszania się na rynku pracy oraz trening umiejętności psychomotorycznych.
Wartość projektu 1 774 624,80 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 1 508 431,08 zł.
Proces rekrutacji będzie odbywał się w siedzibie firmy AMIGO Sp. z o.o., ul. Langiewicza 18/19, 70-263 Szczecin.
Dokumentację oraz inne informacje związane z rekrutacją gromadzi się w biurze projektu w siedzibie firmy AMIGO Sp. z o.o., ul. Langiewicza 18/19, 70-263 Szczecin.

Harmonogram:

Edycja 1: 01.01.2018 – 31.03.2018, Lista osób zakwalifikowanych
Edycja 2: 01.04.2018 – 30.06.2018, Lista osób zakwalifikowanych
Edycja 3: 01.07.2018 – 30.09.2018, Lista osób zakwalifikowanych
Edycja 4: 01.10.2018 – 31.12.2018, Lista osób zakwalifikowanych
Edycja 5: 01.01.2019 – 31.03.2019, Lista osób zakwalifikowanych
Edycja 6: 01.04.2019 – 30.06.2019, Lista osób zakwalifikowanych

Działania w ramach projektu zostały zakończone.
Nie przewidujemy kontynuacji w kolejnych edycjach.

Edycja 7: 01.07.2019 – 30.09.2019,
Edycja 8: 01.10.2019 – 31.12.2019,
Edycja 9: 01.01.2020 – 31.03.2020,
Edycja 10: 01.04.2020 – 30.06.2020,
Edycja 11: 01.07.2020 – 30.09.2020,
Edycja 12: 01.10.2020 – 31.12.2020,
Edycja 13: 01.01.2021 – 31.03.2021,
Edycja 14: 01.04.2021 – 30.06.2021,
Edycja 15: 01.07.2021 – 30.09.2021,
Edycja 16: 01.10.2021 – 31.12.2021,
Edycja 17: 01.01.2022 – 31.03.2022,
Edycja 18: 01.04.2022 – 30.06.2022,
Edycja 19: 01.07.2022 – 30.09.2022,
Edycja 20: 01.10.2022 – 31.12.2022,
Edycja 21: 01.01.2023 – 31.03.2023,
Edycja 22: 01.04.2023 – 30.06.2023,
Edycja 23: 01.07.2023 – 30.09.2023.

Regulamin uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszenia można otrzymać w biurze projektu lub można pobrać tutaj:Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy.
W ramach każdej edycji przeszkolimy 12 osób w zakresie kategorii B, 6 osób w zakresie kategorii C oraz 4 osoby w zakresie kategorii D.